6) Gayatri

Om Bhur Bhuva Swaha (Celebration of LIGHT)

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimahi

D’Yo Yona Prachodyat