2) Ganesha

Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha (Removal of obstacles for transformation)

Gan Gan Ganapati Gan Gan Ganapati Sharanam Ganesha Sharanam Ganesha

Bom Bom Bolo Namah Shivaya

Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Bom Bom Bolo Namah Shivaya

Namah Shivaya Namah Shivaya